Gwella mynediad i gleifion
Read Online
Share

Gwella mynediad i gleifion y safonau disgwyliedig ar gyfer rheoli rhestrau aros yng Nghymru by

  • 558 Want to read
  • ·
  • 20 Currently reading

Published by Cynulliad Cenedlaethol Cymru in Caerdydd .
Written in English

Subjects:

  • Hospitals -- Waiting lists -- Wales.

Book details:

Edition Notes

Other titlesImproving access for patients : expected standards for waiting list management in Wales.
Statementy Tîm Arloesi mewn Gofal = Improving access for patients : expected standards for waiting list management in Wales / Innovations in Care Team.
ContributionsGreat Britain. National Assembly for Wales. Innovations in Care Team., NHS Directorate for Wales.
The Physical Object
Pagination14, 14p. ;
Number of Pages14
ID Numbers
Open LibraryOL18686660M
ISBN 100750426020

Download Gwella mynediad i gleifion

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

ac mae'n cael ei defnyddio i gleifion preswyl i sicrhau eu bod yn cael eu rhyddhau'n ddiogel Grŵp Polisïau Clinigol Mai Tudalen 23 Dylai staff sicrhau bod y troli meddyginiaethau o dan glo ar bob adeg, er mwyn atal mynediad gan gleifion heb awdurdod. Mae'r troli meddyginiaeth dan glo ac wedi'i ddiogelu i wal. Cyflwynir hapwiriadau parhaus i.   MYNEDIAD (BEGINNER) 1. Hands Free Welsh. Pecyn yn cynnwys llyfryn tudalen a dau CD ar gyfer dysgwyr. Yn addas ar gyfer y car, ar y traeth neu yn y bath! Start learning Welsh today by listening to words, phrases and conversations in real, spoken Welsh. Play the 2 CDs in the car, on the beach – or in the bath at home! Gwella mynediad at wasanaethau gofal lliniarol ar gyfer pobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn Ne-ddwyrain Caerdydd Ariennir Gofalu am ofalwyr mewn cymunedau nac yn gwybod ei bod yn gofalu am gleifion gyda salwch terfynol, ac nid canser yn unig. Gwella mynediad i ofal lliniarol ar gyfer pobl â dementia, anableddau dysgu a phobl â chredoau crefyddol gwahanol neu’n ddi-grefydd 2 Cefndir Ym mis Ionawr , lansiodd Marie Curie brosiect a ariannwyd gan y Loteri Fawr – Cynnwys Cymunedau Amrywiol mewn Gofal Diwedd Oes.

Rydym yn gwella mynediad cynharach gleifion i asesiad, diagnosis a thriniaeth arbenigol. Mae digwyddiadau briwiau pwysedd yn gostwng. Gostyngodd heintiau ile 36% y llynedd. Rydym wedi gwella mewn 40 o'r 67 themâu perfformiad blynyddol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, a rydym wedi chyflawnwyd y targed yn llawn ym 19 ohonynt. Mae Mynediad hawdd i adeiladau rhestredig yng Nghymru yn egluro sut i gynllunio a gwella mynediad i adeiladau rhestredig yng Nghymru. Mae’n defnyddio enghreifftiau go iawn, sy’n amrywio o fân waith gwella i ddatrysiadau dylunio modern o ansawdd uchel, er mwyn dangos sut y gellir cynnig gwell mynediad.   Gwella mynediad at feddyginiaethau yng Nghymru. By seneddymchwil April 6, Janu Yn , cafodd Cronfa Cyffuriau Canser ddadleuol Lloegr ei diwygio yn sylweddol. Galwodd rhanddeiliaid am fwy o eglurder am effaith y newidiadau yng Nghymru, os o gwbl, yn enwedig o ystyried rôl ganolog NICE yn y Gronfa ar ei newydd wedd a’r. Mae gwirfoddolwyr yr RVS yn cydweithio’n glos â thimau clinigol i wella canlyniadau i gleifion hŷn. Ar wardiau ysbytai maent yn helpu gyda sesiynau ymarferion a gweithgaredd ac yn y gymuned maent hefyd yn cynorthwyo â gwasanaeth sy’n seiliedig ar atal sy’n rhoi pwyslais ar faeth, llesiant corfforol a chysylltedd cymdeithasol. Yn Ysbytai Dewi Sant .

Mae'r practisiau yn parhau i gael eu mesur ar sut maent yn perfformio ond mewn gwahanol ffyrdd, er enghraifft ar faint o gleifion unigol y maent yn eu gweld. Dywedodd Joel Seith, rheolwr practis Eastside, fod nifer y cleifion y maent yn eu gweld wedi codi o 10, o gleifion i d - ar yr un gyllideb. Gofal brys Er na lwyddwyd i gyflawni’r safon sefydledig o 95% o gleifion yn gorfod aros dim hwy na 4 awr yn yr adran D&A, roedd y perfformiad yn gwella yn / gan gyflawni’r safon. Mynediad Dwys | Beginners Fast-track Beginners 3 or 4 hours a week for 30 weeks. You will complete the Mynediad level in 12 months. NT Ammanford Town Library Wednesday, Friday - £ *£ PA NC Carmarthen Yr Atom Monday - £ *£ PA. Mae arnom eisiau curo’r torcalon a achosir gan glefydau’r galon a chylchrediad y gwaed yng Nghymru. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni wella prosesau canfod, diagnosio a thrin pobl sy’n datblygu anhwylder ar y galon neu gylchrediad y gwaed yn ystod eu hoes, a’r gofal a gânt. Mae mwy o bobl.